Researcher SearchResearcher Search

Department of Mechanical Engineering

Job title Name (researchmap)
Professor Mitsunobu Shiraishi
Kiminobu Nishimura
Masaru Sumida
Minoru Hatate
Michihiko Tabata
Akihiko Ikuta
Job title Name (researchmap)
Associate Professor Junya Tatsuno
Takatsugu Kameda
Tohru Nobuki
Hiroaki Ito
Research associate Tomohiro Yamada

Department of Robotics

Job title Name (researchmap)
Professor Ko Ken
Hideki Kyogoku
Shin Takehara
Masato Oka
Noriho Koyachi
Job title Name (researchmap)
Associate Professor Shigeharu Miyata
Hideki Sakai
Lecturer Nobuyasu Tomokuni
Mizuho Shibata
Research associate Masaharu Tagami

Department of Informatics

Job title Name (researchmap)
Professor Akio Ogihara
Tatsuo Matsutomi
Takashi Tanizaki
Kazumoto Tanaka
Job title Name (researchmap)
Associate Professor Aritoshi Kimura
Takayuki Kataoka
Lecturer Takashi Ohtani
Hitomi Nakamura
Tomoko Kashima
Sho Yamamoto

Department of Architecture

Job title Name (researchmap)
Professor Cui Jun
Yoshiro Namba
Daiji Fujii
Kazuhiko Ohta
Shinichi Ogawa
Job title Name (researchmap)
Associate Professor Takanori Ichikawa
Shinya Matsumoto
Yoshihiro Sakino
Masakazu Terai
Daisuke Tanikawa
Kazuhide Doi

Center for the Advancement of Higher Education

Job title Name (researchmap)
Professor Masaaki Yasuo
Setsuyoshi Taguchi
Tomoyuki Takayama
Hiroshi Arima
So Byon Chol
Noriko Abe
Job title Name (researchmap)
Associate Professor Noriyuki Tominaga
Tatsuhiro Michikami
Miyuki Nishio
Yoshikatsu Sasaki
Lecturer Yoshifumi Honke
Fumi Nakayama
Jun Saijo
Hiroshi Tanaka
Tomohiro Ogawa
Kumi Kobata